Časový harmonogram řešení výzkumného záměru

Projekt je plánován na období let 2007 - 2011 tedy na pět roků.

2007

 • Syntéza galaktosylovaných kationických lipidů.
 • Testování in vitro transfekční účinnosti galaktosylovaných DNA/lipoplex komplexů za různých N/P a elektronmikroskopická analýza DNA/lipoplexů.
 • Příprava neznačených kationických DNA/lipoplexů a in vitro testování optimálního N/P.
 • Návrh, příprava a klonování cDNA fúzních Osp antigenů do prokaryontního a eukaryontního expresního vektoru.
 • Izolace cDNA OX40L a IFN-a a klonování do vakcinačního DNA vektorů.
 • Testování humorální a buněčné mukózní a systémové imunitní odpovědi myší na mukózní vakcinaci rekombinantními proteiny hsp90 C. albicans a HIV-1 gp120 ve spojení s mukózními adjuvans hledání dávkové závislosti.
 • Vyhodnocení dostupných primerů na reprezentativním souboru bakteriálních kmenů, optimalizace výkonu nejvhodnějšího primerového systému.
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vlastností mikroorganismů se vztahem k jejich diagnostice, faktorům patogenity a rezistenci na vnější vlivy.
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vzniku a šíření bakteriální rezistence.
 • Průběžné řešení problematiky nozokomiálních infekcí.
 • Vývoj a optimalizace redukčních metod přípravy a modifikace nanočástic stříbra jako nového typu látky s antibakteriálními účinky, studium vlivu podmínek přípravy na antibakteriální aktivitu nanočástic stříbra.
 • Optimalizace metod testování antibakteriální aktivity nanočástic stříbra.

2008

 • Klonování hsp90, hsp60, gp120, a fúzní Osp cDNA fúzovaných s J-doménou do DNA vakcinačních vektorů.
 • Testování optimálních podmínek přípravy galaktosylovaných DNA/lipoplexů s malými rozměry a in vitro studium hepatocytární specificity a transfekční účinnosti elektronmikoroskopická analýza DNA/lipoplexů.
 • Testování in vivo transfekční účinnosti, orgánové specificity a toxicity galaktosylovaných DNA/lipoplexů při systémové aplikaci (reporterová DNA).
 • Exprese vybraných rekombinantních fúzních polypeptidů Osp B. burgdorferi, B. afzelii a B. garinii v prokaryontním expresním systému a optimalizace podmínek purifikace a testování imunogenicity jednotlivých polypeptidů a jejich epitopů.
 • In vivo testování transfekční účinnosti negalaktosylovaných kationických lipidů (N/P) při aplikaci intranazální a intravaginální a sledování postranních nežádoucích efektů (reporterová DNA).
 • Testování optimální dávky a časového schématu při imunizaci experimentálních myší dvěma DNA vakcínami kódujícími antigen a imunomodulační molekulu (OX40L, IFN-a).
 • Testování humorální a buněčné mukózní imunitní odpovědi myší na optimalizovanou mukózní vakcinaci rekombinantním proteinem hsp90 C. albicans ve spojení s mukózními adjuvans a srovnání naměřených parametrů s odpovědí na navozenou vaginální infekci.
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vlastností mikroorganismů se vztahem k jejich diagnostice, faktorům patogenity a rezistenci na vnější vlivy.
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vzniku a šíření bakteriální rezistence.
 • Vypracování a zavedení nových metod včasné detekce bakteriální rezistence na fenotypové a genotypové úrovni.
 • Průběžné řešení problematiky nozokomiálních infekcí.
 • Studium vlivu modifikátorů na stabilitu a následně antibakteriální aktivitu nanočástic stříbra.
 • Vývoj a optimalizace metod studia antimykotické aktivity nanočástic stříbra.
 • Zahájení testování účinku látek založených na nanočásticích stříbra na bakteriální biofilm.

2009

 • Testování humorální a buněčné imunitní odpovědi myší na systémovou DNA vakcinaci gp120+MBL a hsp90 C. albicans směrovanou do hepatocytů pomocí optimalizovaných galaktosylovaných DNA/lipoplexů - identifikace optimálních podmínek (dávka DNA).
 • Testování humorální a buněčné imunitní odpovědi myší na mukózní DNA vakcinaci kationickými DNA/lipoplexy exprimujícími hsp90 a gp120 - identifikace optimálních podmínek (dávka DNA).
 • Vakcinace DNA vakcínami N´terminálně fúzujícími J-doménu s antigeny HIV-1 gp120, hsp90, hsp60, fúzní Osp a měření humorální a buněčné imunitní odpovědi.
 • Formulace optimálního vakcinačního schématu pro jednotlivé kombinace antigenu a modulační molekuly p5i DNA vakcinaci.
 • Formulace optimálních podmínek pro systémovou a mukózní DNA vakcinaci jednotlivými DNA vakcínami.
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vlastností mikroorganismů se vztahem k jejich diagnostice, faktorům patogenity a rezistenci na vnější vlivy.
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vzniku a šíření bakteriální rezistence.
 • Vypracování schémat pro rychlou a reprodukovatelnou laboratorní diagnostiku mykobakterióz.
 • Průběžné řešení problematiky nozokomiálních infekcí.
 • Optimalizace přípravy antibakteriálních látek obsahujících nanočástice stříbra s ohledem na možnost jejich praktického využití v likvidaci bakterií, kvasinek a plísní.
 • Testování účinku látek obsahujících nanočástice stříbra na bakteriální biofilm.

2010

 • Testování imunitní odpovědi na DNA priming a DNA nebo proteinový booster jednotlivými antigeny při výše optimalizované systémové a mukózní imunizaci myší.
 • Testování vybraných imunizačních postupů vzhledem k jejich protektivitě při prevenci experimentální infekce myší (kandidóza, borelióza) a morčat (trichofytóza).
 • Testování cytokinové odpovědi antigen specifických T lymfocytů po imunizaci dostupnými DNA vakcínami exprimujícími alergeny Lol-p-I, Phl-p-V a Bet-v-I a imunomodulačními DNA vakcínami (OX40L, IFN-a, případně IL-2, IL-12).
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vlastností mikroorganismů se vztahem k jejich diagnostice, faktorům patogenity a rezistenci na vnější vlivy.
 • Sběr materiálu humánní a animální provenience pro studium vzniku a šíření bakteriální rezistence.
 • Vypracování nových schémat pro rychlou a reprodukovatelnou laboratorní diagnostiku mykotických a bakteriálních onemocnění, založených na molekulárně–genetických metodách.
 • Průběžné řešení problematiky nozokomiálních infekcí.
 • Studium optimalizace poloprovozní přípravy antibakteriálních látek obsahujících nanočástice stříbra a při zachování jejich vysokého biologického účinku na kmeny bakterií, kvasinek a plísní.
 • Testování účinku látek obsahující nanočástice stříbra na bakteriální biofilm.
 • Studium možnosti vzniku rezistence bakteriálních kmenů vůči systémům obsahujícím nanočástice stříbra.

2011

 • Pokračování v testování efektu imunizačních postupů kombinujících DNA priming a DNA nebo proteinový booster pro jednotlivé antigeny při systémové a mukózní imunizaci a formulace optimálních imunizačních postupů.
 • Pokračování v testování vybraných imunizačních postupů vzhledem k jejich protektivitě při prevenci experimentální infekce myší (kandidóza, borelióza) a morčat (trichofytóza) a formulace optimálních imunizačních a čelenžních postupů.
 • Pokračování v testování cytokinové odpovědi antigen specifických lymfocytů po imunizaci DNA vakcínami exprimujícími alergeny Lol-p-I, Phl-p-V a Bet-v-I a imunomodulačními DNA vakcínami (OX40L, IFN-a, IL-2, IL-12) a formulace potenciálně protektivních imunizačních postupů.
 • Definice zdrojů a cest přenosu multirezistentních bakterií v humánní i animální oblasti za použití molekulárně-biologických metod.
 • Závěrečná analýza faktorů vzniku a šíření bakteriální rezistence, včetně zhodnocení vlivu selekčního tlaku antibiotik.
 • Závěrečná analýza výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů v animální populaci a definování základních předpokladů ochrany potravinového řetězce člověka před kontaminací multirezistentními bakteriemi.
 • Závěrečná analýza antibakteriálního a antimykotického účinku látek s nanočásticemi stříbra, vyhodnocení účinku na bakteriální biofilm a možnosti jejich využití v praktických aplikacích.