Prostorové a materiálně technické zabezpečení řešení výzkumného záměru

Stávající prostorové a materiálně technické podmínky pro řešení výzkumného záměru na pracovišti vykonavatele

Na výzkumném záměru se budou podílet následující pracoviště UP:

Ústav imunologie NAHORU
Pracoviště je zaměřeno na práci založené na mikrobiologických, molekulárně biologických a biochemických metodách. K tomuto účelu je také plně vybaveno. Laboratoře pro molekulární metody disponují vybavením pro práci s DNA konstrukty a rekombinantními proteiny. Konkrétně jde o flow-box značky Jouan pro sterilní práci, PCR cycler MS Research PTC - 200, spektrofotometry Jenway 6405 UV/Vis a Spekol 11, gradientní čerpadlo Beta 10, zařízení pro HPLC, centrifugy Jouan MR 1812, Hettich mikro 22 R a Jouan KR - 25 umožňující práci s nádobami o objemu 0,2 - 250 ml. Dále je k dispozici ultracentrifuga Beckman Optima L-90K, zařízení pro agarózovou elektroforézu nukleových kyselin a její vyhodnocování (UV transiluminátor s CCD kamerou). V laboratořích je umístěno též zařízení pro kultivaci mikroorganismů (temperovaná třepačka) a jejich lýzu (tkáňový homogenizátor Ultra-Turrax T 25 a ultrazvukový homogenizátor Hielscher UP 200 S s příslušenstvím). Samozřejmou součástí je běžné laboratorní vybavení jako pH metr, analytické elektronické váhy, magnetické míchačky, vortexy apod.Mikrobiologická laboratoř je vybavena opět flow - boxem a kultivačními boxy. Kromě toho je zde umístěn semikontinuální fermentor značky MBR o objemu 3 litry. Místnost je klimatizovaná. Laboratoř pro imunochemii disponuje vybavením pro polyakrylamidovou elektroforézu proteinů (protean III) a následný western blotting a imunodetekci na membráně. Dále je vybavena pro rutinní použití metody ELISA. Laboratoře pro tkáňové kultury jsou plně klimatizované a od zbytku ústavu odděleny hygienickou smyčkou. Jsou soběstačné jak vybavením (flox boxy, kultivační boxy, inverzní i klasické mikroskopy, centrifugy) tak i materiálem, který je pro použití v tkáňových kulturách speciálně ošetřován. Mezi metody, které jsou zde rutinně prováděny patří například blastické transformace lymfocytů in vitro, umožňující hodnocení specifické buněčné imunitní odpovědí pomocí inkorporace radioaktivně značeného thymidinu. Místnost pro mikroskopii je vybavena třemi mikroskopy, z nichž za pozornost stojí fluorescenční mikroskop značky Axioskop vybavený CCD kamerou značky Olympus umožňující dokumentaci preparátů vizualizovaných jak klasickým barvením či fázovým posunem tak i přímou či nepřímou imunofluorescencí. V oblasti mikroskopických metod byla navázána spolupráce s pracovištěm Mgr. Radka Novotného, umožňující využití metod elektronové mikroskopie. Pro ukládání materiálu je ústav vybaven chladovou místností se stálou teplotou 4°C, mrazícím boxem s teplotou -80°C a Dewarovými nádobami s tekutým dusíkem pro dlouhodobé hluboké zamražení. Dále ústav disponuje autoklávy pro sterilizaci materiálu a zařízením pro přípravu destilované a deionizované vody.Každá laboratoř je vybavena vlastními sadami jednokanálových i vícekanálových automatických pipet, což omezuje možnost kontaminace zpracovávaných materiálů. Ústav disponuje legislativními i materiálními a prostorovými prostředky pro práci s laboratorními zvířaty - Ústav pro práci s laboratorními zvířaty, který je akreditován pro chov laboratorních myší, laboratorních potkanů, morčat domácích a králíků domácích.
Ústav imunologie je držitelem akreditace evropské federace pro imunogenetiku, laboratorní prostory jednotlivých ústavů jsou v bezpečnostní kategorii BL2/3.

Ústav mikrobiologie NAHORU
Kromě standardního vybavením pro tradiční bakteriologické přístupy je pracoviště dále vybaveno pro specifické účely projektu třemi oddělenými prostory pro pre-PCR, PCR a post-PCR techniky, které jsou vybaveny centrifugami, biohazard boxem, boxem pro PCR, 3 běžnými termocyklery (Minicykler, PTC 200, Robocykler), 1 kapilárním cyklerem (RapidCycler), 1 cyklerem pro real-time PCR (RotorGene), vybavením pro běžnou elektroforézu a pulsní elektroforézu, software pro analýzu 2D gelů (GelCompar II) a dále v ČR dosud unikátním zařízením High Resolution Melter HR-1 (analyzátor tání s vysokým rozlišením, Idaho Technology, Inc.).

Pracoviště elektronové mikroskopie NAHORU
Pracoviště mikroskopických metod LF UP Olomouc, slouží jako servisní a výzkumné pracoviště. K tomuto účelu je vybaveno transmisním elektronovým mikroskopem JEOL JEM 2010 s urychlovacím napětím 60 – 200 kV, s vysokou rozlišovací schopností a možností zvětšení 50x – 800 000x. K záznamu obrazu je vybaveno speciální digitální kamerou MORADA s rozlišením 1941x1920 a možností záznamu na film. Pracoviště je také vybaveno skenovacím elektronovým mikroskopem TESLA BS 340. Pro přípravu preparátu je na pracovišti veškeré standardní technické vybavení. Personál pracoviště má dlouholeté zkušenosti s přípravou a zpracováním různých druhů vzorků živočišných i rostlinných.

Ortopedická klinika NAHORU
Klinika má celkem 72 lůžek, která jsou využívána k akutní i plánované péči o pacienty s úrazy či onemocněními pohybového aparátu. Ročně je na klinice hospitalizováno více než 2800 pacientů. Nedílnou součástí léčebné péče jsou infekční stavy. Ty jsou řešeny na odděleném operačním sále (septickém) a hospitalizovány na vymezených pokojích se zvláštním režimem. Diagnostika infekcí kloubních náhrad je dlouhodobým výzkumným záměrem kliniky, na kterém spolupracuje s Ústavem mikrobiologie, Klinikou nukleární medicíny, Ústavem patologie a laboratorním segmentem FNO. Na uvedených pracovištích jsou vyšetřovány cílené odběry (kloubní punktáty, stěry z endoprotéz, tkáňový materiál), krevní vzorky, resp. prováděno scintigrafické vyšetření. Kromě diagnostiky je intenzivně studována i terapie těchto závažných komplikací. Na klinice bývá ročně ošetřeno 10 až 20 infikovaných kloubních náhrad, což tvoří 1/10 až 1/5 všech revizních operací totálních endoprotéz.

Katedra fyzikální chemie NAHORU
Pro výzkumné účely disponuje katedra dvěmi výukovými laboratořemi využívanými i pro vybrané výzkumné činnosti a pěti výzkumnými laboratořemi (hlavní laboratoř pro výzkum nanomateriálů je lokalizovaná v areálu bývalého Výzkumného ústavu šlechtitelského v Olomouci - Holicích). Výzkumné laboratoře jsou vedle standardního laboratorního vybavení nutného pro základní chemické činnosti (laboratorní odstředivky, termostaty, pH-metry, plynový chromatograf, spektrofotometry) vybaveny speciální přístrojovou technikou, nutnou pro realizaci základních výzkumných směrů - potenciostaty, luminometry, tenziometry, rotační viskozimetr, EPR spektrometr, přístroj pro studium velikosti částic na bázi dynamického rozptylu světla od fy Brookhaven a rovněž tak na společném pracovišti s LF UP moderním elektronovým mikroskopem JEOL 2010.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy NAHORU
Klinika disponuje 64 lůžky akutní péče, rozsáhlou ambulantní složkou s odbornými poradnami včetně poradny pro plicní záněty a poradny pro intersticiální plicní procesy. Jedno ze čtyř oddělení kliniky se speciálně věnuje této problematice. Bronchologické oddělení provádí ročně přes 1.000 bronchologických výkonů včetně bronchoalveolární laváží, transbronchiálních a perkutánních biopsií plic u intersticiálních plicních procesů. Ve spolupráci s klinikami nukleární medicíny a radiologie je diagnostika doplněna o nejmodernější zobrazovací metody (HRCT plic, PET/CT, galliova scintigrafie a magnetická rezonance). Laboratorní zázemí umožňuje vyšetřování specifických cytokinů ve spolupráci s laboratoří biochemickou, imunologickou a laboratoří nukleární medicíny. Cílené odběry z dolních dýchacích cest se zpracovávají jednak ve vlastní cytologické laboratoři a jednak s mikrobiologickou laboratoří, která se zaměřuje na moderní metody detekce typických i atypických patogenů. Bronchologické oddělení je vybaveno 12 bronchoskopy flexibilních i rigidních typů. Cytologická laboratoř je vybavena mikroskopem Olympus BX 41 s digitálním snímacím zařízením ARTCAM – 300 Mi, dále 4 lékařskými mikroskopy Zeiss Jena a dalším laboratorním zázemím.

Hemato-onkologická klinika NAHORU
Klinická část pozůstává z ambulance umožňující současně práci 4 lékařů, stacionáře pro ambulantní chemoterapií, separační jednotky vybavené dvěma separátory krvinek, lůžkového oddělení s 18 lůžky na dvoulůžkových pokojích, jednotky intenzivní hematologické péče se 16 lůžky a transplantační jednotky se 6 lůžky v reverzní izolaci s HEPA filtrací vzduchu. Transplantační jednotka je akreditována u EBMT.

Řešení výzkumného záměru nebude vyžadovat rozšíření prostorových kapacit.

Nahoru